ducati7

115 tekstów – auto­rem jest du­cati7.

Swo­je "Ma­low­nicze" można zna­leźć wszędzie, wys­tar­czy tyl­ko dob­rze się rozejrzeć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 marca 2018, 09:07

Życzę wielu marzeń, żeby miało co się spełniać! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 marca 2018, 13:31

Cza­sami wy­daje się, że dzień i noc to dwa różne światy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 stycznia 2018, 10:40

Bez­senna noc to jak la­wina myśli, zaz­wyczaj o rzeczach, o których chce się zapomnieć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 stycznia 2018, 06:33

Nie re­zyg­nuj z marzeń. Zy­cie bez nich jest jak pustynia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 stycznia 2018, 09:06

Nie doj­dziesz do po­rozu­mienia z kimś, jeżeli naj­pierw nie doj­dziesz do ładu z sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 stycznia 2018, 15:17

Żyj pięknie, uśmie­chaj się często i kochaj mocno! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 grudnia 2017, 06:24

W życiu tak jak w or­ga­niz­mie, cza­sami bra­kuje war­tościowych skład­ników odżywczych. 

myśl • 15 kwietnia 2017, 05:44

Jest a jak­by jej nie było. Żyje jak­by obok. A jed­nak wciąż cierpi… 

myśl • 28 lutego 2017, 17:48

Je­den nałóg nie ro­zumie drugiego… 

myśl • 28 lutego 2017, 17:18

ducati7

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 marca 2018, 09:07ducati7 do­dał no­wy tek­st Swoje Ma­low­nicze można zna­leźć [...]

21 marca 2018, 17:18yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę wielu marzeń, żeby [...]

21 marca 2018, 13:31ducati7 do­dał no­wy tek­st Życzę wielu marzeń, żeby [...]

28 stycznia 2018, 10:40ducati7 do­dał no­wy tek­st Czasami wy­daje się, że [...]

27 stycznia 2018, 09:07kati75 sko­men­to­wał tek­st Bezsenna noc to jak [...]

27 stycznia 2018, 06:33ducati7 do­dał no­wy tek­st Bezsenna noc to jak [...]

24 stycznia 2018, 11:54carolyna sko­men­to­wał tek­st Nie re­zyg­nuj z marzeń. [...] 

24 stycznia 2018, 09:31kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie re­zyg­nuj z marzeń. [...] 

24 stycznia 2018, 09:06ducati7 do­dał no­wy tek­st Nie re­zyg­nuj z marzeń. [...] 

23 stycznia 2018, 17:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kto wiele ot­rzy­mał, od [...]